Stage bovenbouw

Doelen van de oriënterende stage:

  • Het ontdekken van belangstelling/affiniteit voor een bepaalde beroepsrichting.
  • Het ontdekken van eigen mogelijkheden binnen het bedrijfsleven.
  • Het ontwikkelen van een positieve en juiste arbeidshouding.

Het streven is dat alle leerlingen bij aanvang van het derde leerjaar twee dagen per week voor een periode van een half schooljaar, stage lopen bij een bedrijf of instelling. Uitgangspunten voor een succesvolle plaatsing zijn de interesses en de vaardigheden van de leerling.

De oriënterende externe stage

Nadat de leerling en stagedocent overeenstemming hebben bereikt over bij welk bedrijf er stage zal worden gelopen, neemt de stagedocent contact op met het bedrijf voor een kennismaking/sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over o.a. de werkzaamheden, werktijden, en de regels binnen het bedrijf. Er wordt ook gesproken over wat de stagegever kan verwachten van een leerling en waarmee eventueel rekening gehouden mag worden. De leerling vertelt wat over zichzelf en zijn verwachtingen. Na dit ‘sollicitatiegesprek’ wordt een stage-overeenkomst opgemaakt, welke door de leerling, het bedrijf en de school wordt ondertekend.

Er wordt gestreefd naar een stagebezoek van de stagedocent bij de leerling op het bedrijf van één maal in de 3-4 weken. In de praktijk ligt de bezoekfrequentie,  afhankelijk van de leerling of situatie, soms hoger of lager. Regelmatig vindt er telefonisch of per e-mail overleg plaats. Elk stagebezoek wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Profijt. Op de server wordt zo steeds geregistreerd wanneer de stagedocent langs is geweest bij de leerling en het stagebedrijf.

Regelmatig wordt er in een stageperiode samen met de stagebegeleider, de leerling en de stagedocent een trajectwaardering gemaakt. In dit rapport worden een aantal vaardigheden beoordeeld en besproken. Dit betreft de algemene competenties voor arbeid en niet de vakinhoudelijke vaardigheden. Doel is om te werken aan de punten die nog verbeterd kunnen worden, zodat bij het eindrapport een positieve ontwikkeling te zien is. De uitkomst hiervan wordt vertaald en vastgelegd in één of twee doelen voor de komende periode. Ook deze trajectwaardering wordt bewaard en kan bekeken worden in Profijt.

Wekelijks zal de leerling een stage-agenda laten invullen door de stagebegeleider.  Dit heeft tot doel dat er gecontroleerd en geregistreerd kan worden op aanwezigheid. De verantwoording voor de registratie van aanwezigheid ligt bij de mentor en wordt bijgehouden op de server. Eventuele op- of aanmerkingen van de stagebegeleider in deze agenda kunnen aanleiding zijn voor een gesprek met de leerling. Directe communicatie hierover tussen de stagiair, stagedocent en de mentor is van groot belang.

Stage in het 4e en 5e leerjaar, gerichte en/of plaatsende stage

Doel van de gerichte en/of plaatsende stage

  • Het ontwikkelen van een specifieke beroepshouding.
  • Het vergroten van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden m.b.t. een specifieke beroepsrichting.
  • Eventuele uitstroom naar werk.

De stage en uitstroom:
In deze groep is er door de ervaringen in het derde jaar al veel duidelijk welke richting ze wel of niet op willen. Blijkt een stage in de voorafgaande oriënterende fase toch niet aan te sluiten bij de interesse en/of bepaalde vereiste vaardigheden, dan wordt er opnieuw naar een meer passende stage gezocht.

De stages in het vierde en vijfde jaar zijn zoveel mogelijk gericht op de richting waar uiteindelijk wordt uitgestroomd. Het doel is om de stage over te laten gaan in een dienstverband. De stagedocent is op de hoogte van de diverse subsidieregelingen waarmee de werkgever overtuigd kan worden van het feit dat het financieel aantrekkelijk is om een gemotiveerde praktijkschool leerling in dienst te nemen. Spreekt de werkgever de intentie uit om de leerling t.z.t. in dienst te nemen dan loopt de stagiair 4 dagen stage bij dit bedrijf.

"N.B. Een leerling van 16 jaar met een dienstverband van minimaal 12 uur per week krijgt van de leerplichtambtenaar ontheffing van de leerplicht en kan dus tussentijds uitstromen."

Sommige leerlingen stromen uit naar de Entree opleiding van het MBO. Afhankelijk van de gekozen studierichting zal een passende stage worden gezocht bij een erkend leerbedrijf zodat de leerling deze stage eventueel kan voortzetten bij het MBO.

De leerlingen van wie niet duidelijk is waar zij na het laatste schooljaar naar uitstromen (regulier werk, beschut werk, dagbesteding, vervolgopleiding) blijven tot en met het jaar waarin ze 18 jaar worden op school en lopen 3-4 dagen stage.

In het kader van de in 2015 ingevoerde participatiewet heeft de gemeente Haarlem het re-integratiebureau Agros de opdracht gegeven leerlingen van het praktijkonderwijs te bemiddelen en deze leerlingen te begeleiden naar werk. Om dit succesvol te laten verlopen is er intensief overleg tussen Agros en de stagedocenten.

Er wordt door de stagedocenten actief deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Netwerk Arbeidsintegratie geïndiceerd door MEE en de gemeente Haarlem. Er is intensief contact met reïntegratiebedrijf Agros t.b.v. toeleiding naar arbeid.

Stageopdrachten/examendossier

Voor elke geslaagde stageperiode ontvangen de leerlingen een certificaat met daarin de behaalde competenties. Deze zijn regelmatig getoetst aan de hand van trajectwaarderingen die de stagedocent opmaakt tijdens het stagebezoek. Deze worden opgeslagen en kunnen ingezien worden in leerlingvolgsysteem Profijt. De certificaten worden deel van het examendossier. 

De leerlingen die externe stage lopen krijgen ook 2 stageopdrachten per periode. Deze worden beoordeeld door de stagedocent. De eerste opdracht is een foto-opdracht die de stagiair aanzet tot een andere manier van kijken naar het bedrijf en de werkomgeving. Het is de bedoeling dat ze 4 foto’s maken van het bedrijf en deze onderschrijven met teksten. De tweede opdracht is een evaluerend stageverslag aan de hand van een format. De opdracht is er op gericht dat de leerling zichzelf steeds afvraagt wat de stage betekent voor de verdere beroepskeuze. Ook de stage-opdrachten zijn een belangrijke aanvulling voor het examendossier.

 

©2020 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl